Preskocit navigáciu

Vojenský dekanát


Pôsobnosť vojenského dekanátu


Vojenský dekanát je zložka na realizáciu duchovných potrieb vo veliteľstve, na koordináciu a riadenie duchovnej a náboženskej služby vo zväzkoch a útvaroch pozemných síl OS SR.

Vojenský dekanát veliteľstva plní tieto hlavné úlohy:

 • zabezpečuje výkon bohoslužobnej činnosti, pastoračnej starostlivosti a poradenskej služby pre príslušníkov veliteľstva a ich rodinných príslušníkov,
 • plánuje hlavné úlohy a základné opatrenia pozemných síl v duchovnej a náboženskej oblasti,
 • rozpracováva koncepčné materiály z oblasti duchovnej a náboženskej služby na podmienky pozemných síl,
 • posudzuje materiály z agendy veliteľa pozemných síl a predkladá návrhy a pripomienky za oblasť duchovnej a náboženskej služby,
 • riadi a koordinuje činnosť duchovnej služby vo zväzkoch a útvaroch pozemných síl,
 • metodicky usmerňuje a po odbornej stránke napomáha pri spracovaní plánovacích dokumentov za oblasť duchovnej a náboženskej služby vo zväzkoch a útvaroch pozemných síl,
 • spracováva podklady k smerniciam, nariadeniam a všeobecne záväzným usmerneniam veliteľa pozemných síl za oblasť duchovnej a náboženskej služby,
 • podieľa sa na riešení krízových situácií a negatívnych javov v pôsobnosti veliteľstva pozemných síl, v prípade potreby spolupracuje s lekárom, psychológom a funkcionármi výchovy a kultúry,
 • spolupracuje s biskupskými úradmi, s predstaviteľmi cirkví, cirkevných inštitúcií a náboženských spoločností v regióne,
 • podieľa sa na realizácii vojensko-náboženských aktivít, ako aj udržiavaní kresťanských tradícií a zvykov,
 • aktívne sa podieľa na konaní pietnych aktov a spomienkových zhromaždení na pamätných miestach bojov a vojenských cintorínoch.
zodpovedá za oblasť štandardizácie, tvorbu doktrín, vojenských predpisov, služobných pomôcok, stálych operačných postupov (inštrukcií) vo svojej oblasti na veliteľstve a v podriadených zväzkoch a útvaroch pozemných síl a koordináciu s GŠ OS SR a veliteľstvami zložiek OS SR.

Skočiť na menu
Share