Preskocit navigáciu

Odbor plánovania a riadenie operácií


       Odbor pre plánovanie a riadenie operácií je organizačná zložka určená na výkon zložitých špecializovaných systémových a náročných tvorivých činností s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi odbormi činnosti vykonávaných podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom a vyžadujúcich ich zovšeobecňovanie. 

       Koordinácia určených častí zložitých systémov vyžadujúca špeciálne konzultácie a osobitné podklady, systémové alebo metodické činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení vykonávané vopred bližšie nešpecifikovaným spôsobom.

Štruktúra odboru:

 • oddelenie operačného plánovania
 • oddelenie riadenia operácií
 • oddelenie CIMIC a PSYOPS

Oddelenie operačného plánovania:

 • spracovanie plánu prípravy brigády na výcvikový rok a jeho pravidelné mesačné spresňovanie a vyhodnocovanie,
 • príprava a vykonávanie rozborovej činnosti na veliteľstve a štábe brigády a v priamo podriadených jednotkách,
 • aktualizácia a úplnosť spracovania dokumentácie na uvádzanie brigády do pohotovosti a bojovej pohotovosti,
 • vedenie dokumentácie k mobilizačnej a operačnej pripravenosti brigády,
 • uskutočňuje opatrenia s funkcionármi veliteľstva a štábu brigády pri riešení krízových opatrení,
 • vedie evidenciu mimoriadnych udalostí a udalostí za brigádu,
 • príprava jednotiek brigády v oblasti výcviku na plnenie úloh DKM k nasadeniu,
 • nepretržitý prehľad o stave vycvičenosti v priamo podriadenej jednotke – rpv/2.mb a stave plnenia úloh mierového života,
 • výber a príprava príslušníkov určených do zmeny vojenského útvaru a skupiny velenia vo veliteľstve a štábe brigády,
 • spracovanie vnútorných písomných vojenských rozkazov veliteľa brigády počas roka a osobitného písomného vojenského rozkazu veliteľa brigády – veliteľa posádky Prešov na výcvikový rok,
 • riadenie a vyhodnocovanie kontrolnej činnosti veliteľstva a štábu brigády.

 

Oddelenie riadenia operácií:

 • spracovanie výcvikového nariadenia brigády na 15 mesiacov a jeho spresňovanie,
 • príprava jednotiek brigády v oblasti výcviku na plnenie úloh MKM k nasadeniu a CS 2008,
 • zabezpečenie odborných kurzov vo veliteľstve a štábe brigády a v priamo podriadených práporoch/oddiel a jednotkách,
 • spracovanie dokumentácie pre prípravu a vykonanie zamestnaní vo výcviku vo veliteľstve a štábe brigády,
 • nepretržitý prehľad o stave vycvičenosti v priamo podriadenej jednotke – žr/2.mb a stave plnenia úloh mierového života,
 • riadenie a vyhodnocovanie telesnej prípravy veliteľstva a štábu brigády a v priamo podriadených jednotkách.

Oddelenie CIMICa PSYOPS:

 • organizácia a výkon zmeny vojenského útvaru vo veliteľstve a štábe brigády,
 • zabezpečenie chodu správy posádky Prešov,
 • spracovanie písomného vojenského rozkazu veliteľa posádky Prešov.

Skočiť na menu


Share