Preskocit navigáciu

Oddelenie kontroly kvality


Oddelenie kontroly kvality je vrcholným orgánom Kontrolného systému kvality PHM v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
Oddelenie kontroly kvality plní tieto úlohy:
- schvaľovanie kvality PHM pri nákupe od dodávateľov,
- rozbory PHM v rozsahu noriem (STN, STN EN, STN EN ISO, ASTM) a predpisov OS SR,
- zavádzanie nových skúšobných, meracích a hodnotiacich metód v súčinnosti s príslušnými štátnymi orgánmi ústavmi a organizáciami,
- náročné posudzovanie a expertné analyzovanie PHM pri ich používaní vo vojenskej motorovej technike, vrátane podielu na výskume a výbere nových druhov PHM,
- odborné analýzy a posudky pri zavádzaní nových PHM a prevádzkových kvapalín do OS SR,
- zhromažďovanie, spracovávanie a posudzovanie vedecko-technických informácií v oblasti kvality PHM a ich využitie v prospech TZ III,
- tvorba a novelizácia odborných predpisov „TZ III“ v OS SR,
- rozhodcovské rozbory a kontrolná činnosť,
- odborné riešenie náhrady deficitných, dovážaných mazadiel a prevádzkových kvapalín na základe skúšok, podkladov výrobcov, prípadne užívateľov techniky, vrátane návrhov na zavedenie do prevádzky a pokynov pre ich použitie,
- organizácia vykonávania zložitých fyzikálno-chemických analýz mazív z výroby a z prevádzky pozemnej a leteckej techniky,
- riadenie a organizovanie systému kontroly kvality PHM a vzdelávania v rezorte MO v TZ III,
- organizovanie odborného zhromaždenia pre „Kontrolného systému kvality PHM“,
- organizácia a vyhodnotenie kruhových skúšok laboratórií „Kontrolného systému kvality PHM“ v OS SR,
- vedenie dokumentácie akreditovaného skúšobného laboratória,
- kontrola metrologického zabezpečenia akreditovaných skúšok podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 a požiadaviek SNAS,
- zavádzanie nových metód na sledovanie kvality PHM v závislosti od vývoja vedy a techniky,
- doplňovanie vedomostí v odbore samo štúdiom odbornej literatúry,
- činnosť v „Technickej a normalizačnej komisii č. 50 „Ropa a výrobky z ropy“.

 fotofotofotofoto

 

 

 

Organizačná štruktúra oddelenia

 oddelenie kontroly kvality

Skočiť na menu


Share