Preskocit navigáciu

Oddelenie Metrológie


Oddelenie riadi náčelník oddelenia, ktorý je podriadený veliteľovi útvaru,
Oddelenie metrológie:
- kalibruje neurčené meradlá (ide o meradlá alebo meracie zariadenia, ktoré sa používajú na nastavovanie parametrov pri prevádzke výzbroje a techniky) v oblasti základných elektrických veličín, vysokofrekvenčných veličín, teploty, tlaku a torzného momentu,
- zabezpečuje vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických inštalácií skladov PHM (čerpacích staníc) a auto cisterien služby PHM z hľadiska zvodu statickej elektriny,
- zabezpečuje výkon kalibrácií objemových prietokových meradiel výdajných stojanov a mobilných prostriedkov,
- zabezpečuje metrologickú nadväznosť vojenských etalónov na akreditované laboratóriá Slovenskej republiky alebo štátov Európskej Únie,
- podieľa sa na expertízach výzbroje a techniky pri vývoji a zavádzaní do výzbroje,
- zabezpečuje metrologickú nadväznosť vojenských etalónov na akreditované laboratóriá Slovenskej republiky alebo štátov Európskej Únie,
- vydáva na žiadosť hlavného metrológa odborné stanoviská k nákupu nových meradiel a meracích prístrojov,
- spracúva skúšobné a kalibračné metódy v súlade s metódami uvedenými v medzinárodných, regionálnych alebo v národných normách,
- vedie protokol, do ktorého sa zaznamenávajú výsledky kalibrácie a skúšok merania; tieto výsledky uzatvára kalibračný certifikát,
- odborne pripravuje metrológov OS SR na kalibráciu meradiel,
- zabezpečuje rozborovú a hodnotiaca činnosť OTDaM ako aj konzultácie a poradenstvo k problematike OTDaM,
- podieľa sa na tvorbe STANGu NATO v oblasti metrológie.

foto1foto1foto1foto1

Skočiť na menu


Share