Preskocit navigáciu

Vojenský dekanát


Vojenský dekanát koordinuje a riadi duchovnú a náboženskú službu na veliteľstve a v útvaroch síl výcviku a podpory.

Plní tieto hlavné úlohy:

 • plánuje, riadi a koordinuje praktický výkon duchovnej služby na veliteľstve a na veliteľstvách a v útvaroch síl výcviku a podpory,
 • zabezpečuje rozpracovanie koncepčných materiálov týkajúcich sa duchovnej služby na podmienky síl výcviku a podpory,
 • metodicky usmerňuje spracovávanie plánovacích dokumentov na podriadených stupňoch velenia,
 • spolupracuje s predstaviteľmi cirkví a cirkevných inštitúcií,
 • v oblastiach spoločného záujmu spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy, civilnými inštitúciami a s občianskymi združeniami,
 • podieľa sa na vypracovávaní materiálov pre veliteľa týkajúcich sa duchovnej služby,
  zabezpečuje pastoračnú starostlivosť a poradenskú službu pre príslušníkov veliteľstva a pre veliteľstvá a útvary síl výcviku a podpory,
 • podieľa sa na zabezpečovaní podriadených veliteľstiev a útvarov liturgickým materiálom, liturgickými pomôckami a potrebami,
 • v súčinnosti s Ordinariátom OS a OZ SR sa podieľa na plnení zahraničných aktivít v oblasti duchovnej a náboženskej služby,
 • podieľa sa na realizácii úloh súvisiacich s formovaním osobnosti, s upevňovaním disciplíny a medziľudských vzťahov príslušníkov síl výcviku a podpory.

Skočiť na menu
Share