Preskocit navigáciu

Combined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenosti


Combined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenosti

22. september 2011 bol dňom ukončenia najväčšieho a najprestížnejšieho medzinárodného cvičenia, zameraného na interoperabilitu v oblasti C4 (Command, Control, Communication and Computers) - COMBINED ENDEAVOR 2011. Jeho súčasťou bolo aj paralelne prebiehajúce cvičenie na území Slovenskej republiky SLOVAK ENDEAVOR 2011.

Cvičenie COMBINED ENDEAVOR (CE) začalo svoju históriu v roku 1995 pod vedením United States European Command (USEUCOM), sponzorované kongresom a ministerstvom obrany USA. Slovenská republika sa ho, ako jedna z desiatich zúčastnených krajín, zúčastňuje už od jeho samotného začiatku. Tento rok sa cvičenia zúčastnilo 40 krajín a 2 organizácie (MNC-NE a NATO NCIRC).


Pre Slovenskú republiku je tento ročník v niečom výnimočný. Po prvý krát v histórii cvičenia sme sa rozhodli testovať systémy na diaľku z vlastného územia a čo viac, pripraviť vlastné cvičenie SLOVAK ENDEAVOR (SE) ako súčasť CE. Prínosom je okrem zníženia nákladov na samotné cvičenie aj možnosť zapojenia sa väčšieho počtu cvičiacich zo všetkých druhov síl. Na druhej strane sme prišli o pozitíva, ktoré prináša účasť priamo na hlavnej operačnej základni v Nemecku. Účasť na cvičení CE je obrovským prínosom nielen v oblasti testovania interoperability C4 a získavania medzinárodných skúseností, ale hlavne budovaním takzvanej ľudskej interoperability, ktorá nadobúda rok čo rok väčšiu vážnosť. Preto účasť slovenských vojakov vo väčšom počte priamo na hlavnej operačnej základni je viac ako vítaná tak z pohľadu usporiadateľa USEUCOM, ako aj z pohľadu prínosu pre OS SR.

Rok 2011 je posunom aj pre samotné cvičenie, ktoré z čisto technického zamerania prechádza smerom k operačným požiadavkám a odráža skutočné potreby aliančných krajín v mnohonárodnostných operáciách krízového manažmentu. Samotné cvičenie prebiehalo v 3 fázach. Prvou fázou bolo vybudovanie chrbticovej siete, zabezpečujúcej všetky naplánované služby. Túto tento rok zabezpečovalo Taliansko. Druhou fázou bolo budovanie sietí jednotlivých krajín a ich následné pripájanie na chrbticovú sieť. V tejto fáze boli zároveň otestované všetky vopred naplánované sieťové a užívateľské služby. Treťou, tou najdôležitejšou fázou bolo tzv. operačné testovanie riadené scenárom, v ktorom boli rozohrané situácie pre všetky národné príspevky, zobrazené v mnohonárodnostnej štruktúre ORBAT CE2011. Scenár cvičenia sa odohrával v imaginárnej krajine TYTAN, ktorá bola postihnutá prírodnou katastrofou a následne napadnutá susednou krajinou KAMON.

Ciele, s ktorými sme aj tento rok vstupovali na pole tohto významného cvičenia sa úspešne naplnili. Úsilie, ktoré všetci cvičiaci či už v Grafenwoehri v Nemecku, vo VVP Ivachnová, ale aj v posádke Martin, Trenčín, Zvolen a Ružomberok vynaložili, bolo zúročené na pozitívnu reprezentáciu OS SR v oblasti KIS. Dokázali sme, že vieme zabezpečiť hlasové, dátové a informačné služby na reálne vzdialenosti a to s rôznymi krajinami participujúcimi na cvičení. Celkovo bolo naplánovaných 25 testov kompatibility a interoperability komunikačných systémov s krajinami: Ukrajina, Litva, USA, Maďarsko, Albánsko. V testovaní systémov velenia a riadenia sme figurovali ako prápor v medzinárodnej organizačnej štruktúre s úlohou zabezpečovať humanitárnu pomoc v imaginárnom štáte TYTAN spolu s krajinami: Litva, USA, Ukrajina, Chorvátsko a Moldavsko. Úspešne bolo otestované aj sledovanie pohybu vlastných vojsk (Blue Force Tracking) protokolom NFFI. Významné postavenie malo aj naše zastúpenie v oblasti prevádzky rádiových komunikačných prostriedkov, kde v pozícii riadiacej stanice (NCS) bol otestovaný prenos hlasu a dát s krajinami: Albánsko a Chorvátsko a s rádiovými stanicami v Trenčíne, Zvolene a Martine.

Nasledujúcim príspevkom by sme Vám radi priblížili atmosféru, aká panovala počas cvičenia Slovak Endeavor v Ivachnovej:

Po vstupe do výcvikového priestoru v Ivachnovej, ktorý je využívaný hlavne príslušníkmi Základne mobilných komunikačných a informačných systémov z Ružomberku, je vidieť niekoľko zamaskovaných objektov. Vedľa niektorých sa týčia smerom k nebu anténne stožiare. Nachádzajú sa tu stany, vojenské vozidlá ale najmä profesionálni vojaci odborností KIS, očividne vo vysokom pracovnom nasadení.

Riadiaci cvičenia SE 2011 nadporučík Ing. Jozef NEMĚC: „Toto cvičenie je jedinečné a významné, nakoľko združuje komunitu profesionálnych vojakov odbornosti KIS z rôznych krajín a umožňuje otestovať kompatibilitu a interoperabilitu rôznorodých komunikačných a informačných systémov. Výstupom tohto cvičenia je súhrn údajov získaných počas testovania, ktoré sú k dispozícii pre všetky zúčastnené krajiny a poskytuje informácie, ktoré sú dôležité pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti velenia a riadenia na poli medzinárodného krízového manažmentu.“

Riadiaci ďalej popisuje zloženie pracovných skupín a ich umiestnenie vo výcvikovom priestore. Už teraz viem, že je vytvorený virtuálny tunel (VPN spojenie) do Grafenwoehru v Nemecku, teda do priestoru hlavného miesta cvičenia Combined Endeavor 2011. A nielen tam.

V rámci testovania rádiových systémov je tu riadiaca rádiová stanica (NCS), ktorá má podriadené stanice v rádiovej sieti s umiestnením v Martine, Zvolene, Trenčíne, Albánsku a Chorvátsku. Obsluha riadiacej stanice pracuje v stane NCS, z ktorého smerujú koaxiálne káble k anténnym systémom. Vchádzam teda tam. V stane sú umiestnené tabule so schémami a prevádzkovými údajmi. Na stole šumí rádiová stanica. Šum sa preruší a operátor do mikrotelefónu rádiovej stanice hovorí: „Uniform Romeo Delta Niner, this is November Five One Kilo, radiocheck over.“ Zo stanice sa ozýva „November Five One Kilo, this is Uniform Romeo Delta Niner, you are loud and clear“ Toto je reálna prevádzka v rádiovej sieti, ktorá je samozrejme vedená v anglickom jazyku. Riadiaca pracoviska NCS poručíčka Ing. Jana BEREŠÍKOVA: „Na tomto pracovisku sa testuje prenos hlasových a dátových správ prostredníctvom rádiových staníc na reálne vzdialenosti. Konkrétne teraz to bolo s Albánskom na vzdialenosť 856 kilometrov.“

Vchádzame do najväčšieho stanu, kde je pri vstupe umiestnené pracovisko profesionálnych vojakov, ktorí zbierajú informácie o zariadeniach a o výsledkoch testov (Data collector). Sú prítomní pri zariadení na ktorom aktuálne prebieha testovanie. Organizáciu práce dátových sietí riadi nadporučík Ing. Ladislav JANČEK, ktorý sa zúčastňoval aj plánovacích konferencií k tomuto cvičeniu.

K realizácii dátového spojenia hovorí: „Spojenie s Nemeckom je realizované prostredníctvom testovaného zariadenia COMTANET, ako aj aktívnych prvkov zo Základne stacionárnych KIS. Príslušníci Základne, spolu s ďalšími kolegami pracujú na tom, aby dátové spojenie bolo funkčné, stabilné a z hľadiska prenosu informácií aj bezpečné.“

A čo je predmetom testovania? „Zariadenie COMTANET umožňuje pripojenie koncových zariadení ako IP telefón a Notebook a poskytuje hlasové a dátové služby. Zároveň je pripojený prostredníctvom spomínaného spojenia do testovacej dátovej siete CNET (Coalition network), na ktorej vytvorení a funkcionalite sa podieľajú viaceré krajiny participujúce na tomto cvičení. V praxi to znamená, že podľa plánu testujeme s ďalšími krajinami prenos hlasu – VoIP, e-mail – CS messaging a testujeme aj prístup k dátovým zdrojom – CS web services.“

A aký je prínos pre cvičiacich? „Sú to hlavne poznatky a skúsenosti z oblasti prevádzky, konfigurácie a obsluhy testovaných zariadení, ale v neposlednom rade aj možnosť zdokonalenia sa v používaní anglického jazyka pri zabezpečovaní moderného komunikačného prostredia.“

Nemohol som si nevšimnúť, že prebiehal test na prenos hlasu a obrazu prostredníctvom videotelekonferenčného zariadenia. Jasne som na obrazovke videl amerického vojaka, komunikujúceho so slovenským operátorom.

V ďalšom stane sú umiestnené pracovné stanice so systémom velenia a riadenia, na ktorých je zobrazená mapa s nákresom situácie. Áno, svoje zastúpenie na tomto cvičení má aj C2 systém, ktorý umožňuje na základe posielaných informácií v elektronickej forme z rôznych iných systémov tieto údaje spracovať a zobraziť. C2 systém je zapojený do testovania s krajinami: Litva, USA, Ukrajina, Chorvátsko a Moldavsko. Vedľa stanu stojí obrnený transportér ALIGATOR, ktorý práve vyráža. Prostredníctvom GPS modulu ktorým disponuje, môžeme sledovať jeho pohyb na mape. Ide o testovanie sledovania pohybu vlastných vojsk (Blue Force Tracking).

Ďalším zo stanov patrí profesionálnym vojakom zo Žiliny, ktorí zabezpečujú prevádzku koncovej rádiovej stanice. Táto komunikuje s Poľskou riadiacou rádiovou stanicou, ktorá má stanovište v Nemecku.

V utorok 20. septembra 2011 sa v priestoroch cvičenia Slovak Endeavor 2011 uskutočnilo pracovné stretnutie náčelníka odboru podpory velenia plukovníka Ilavského z GŠ OS SR za účasti zástupcu veliteľa síl výcviku a podpory brigádneho generála Ing. Juraja Krištofoviča, funkcionárov ozbrojených síl MO SR z oblasti KIS, bývalých náčelníkov J6, predstaviteľov dodávateľských spoločností testovaných technológií a ďalších pozvaných hostí. V rámci programu bola prezentovaná činnosť cvičiacich a ich poslanie na cvičeniach CE a SE. V rámci prezentácie mali zúčastnení možnosť vidieť zábery z bezpilotného prostriedku (UAV), ktoré krúžilo nad Ivachnovou. Plukovník Ilavský viedol aj krátky rozhovor s príslušníkmi USA v Nemecku prostredníctvom videotelekonferencie. Všetci mali teda možnosť vidieť výsledok práce cvičiacich v praxi a vnímať význam tohto medzinárodného cvičenia.

Vo štvrtok 22. septembra 2011 na Ivachnovú opäť zavítal náčelník odboru podpory velenia štábu pre podporu operácií GŠ OS SR plukovník Ing. Ivan ILAVSKÝ v sprievode veliteľa Základne mobilných KIS podplukovníka Ing. Štefana POBIJAKA, kde vyslovil cvičiacim úprimnú poďakovanie za vykonanú prácu a odovzdal im pamätné certifikáty.

Cvičenie sa síce skončilo, no pre príslušníkov odbornosti KIS je to svojim spôsobom aj začiatok. Získané nové poznatky a skúsenosti v oblasti plánovania, samotného vykonania cvičenia, ako aj praktické návyky v prevádzke zariadení príslušníci KIS zužitkujú pre zabezpečenie komunikačného prostredia v prospech veliteľov a štábov ozbrojených síl.

Vzhľadom k tomu, že plánovací cyklus cvičenia Combined Endeavor je 18 mesiacov, ukončenie cvičenia CE a SE v roku 2011 je pre príslušníkov OS SR, zodpovedných za prípravu CE a SE len ďalším míľnikom v procese plánovania už nasledujúceho cvičenia. V mesiaci december 2011 sa uskutoční v Litve prvá plánovacia konferencia ku cvičeniu CE2012 a na prelome mesiacov január a február 2012 sa po prvý krát uskutoční plánovacia konferencia priamo v Bratislave.


Combined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenostiCombined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenostiCombined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenostiCombined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenostiCombined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenostiCombined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenostiCombined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenostiCombined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenostiCombined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenostiCombined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenostiCombined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenostiCombined Endeavor a Slovak Endeavor 2011 priniesol nové skúsenosti

Autor: kpt. Ing. Peter ŠAMALÍK, OdPV ŠbPO GŠ OS SR, kpt. Ing. Miroslav LENGVARSKÝ , Foto: autor, Ing. Danuša SPILÁ, AOS Liptovský Mikuláš, kpt. Ing. Slavomír KLIMKOVSKÝ, ZaMKIS Ružomberok - Dátum: 29.09.2011
Čítanosť: 13476
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share