Preskocit navigáciu

Odbor personálneho manažmentu (J-1)


Odbor personálneho manažmentu tvoria oddelenia :

Oddelenie pre personálnu prácu s profesionálnymi vojakmi a zamestnancami plní tieto hlavné úlohy :

 • zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem v personálnej práci na veliteľstve, vykonáva všetky právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch so zamestnancami v rámci svojej pôsobnosti
 • realizuje úlohy týkajúce sa činnosti personálneho manažmentu v podmienkach veliteľstva, rozpracováva ich pre podriadené veliteľstva a poskytuje pomoc pri ich realizácii,
 • metodicky usmerňuje činnosť personálneho manažmentu na podriadených veliteľstvách,
 • zodpovedá za dodržiavanie záväzných noriem, za vedenie evidencie a spracováva štatistiku v rámci veliteľstva,
 • spracováva výkazy počtov za veliteľstvo a podriadené veliteľstva, spracováva súhrnné požiadavky na doplnenie a vyhodnocuje naplnenosť,
 • vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti personálneho manažmentu a zovšeobecňuje získané poznatky, navrhuje a realizuje opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 • pripravuje návrhy personálnych rozkazov v pôsobnosti veliteľa v súlade so služobným predpisom o určení služobných úradov, o vymedzení rozhodovaní vedúcich služobných úradov a o vymedzení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR,
 • zabezpečuje personálne doplňovanie veliteľstva,
 • výber a účasť príslušníkov do vojenských štruktúr NATO.

Oddelenie vzdelávania a kvality života plní tieto hlavné úlohy :

 • riadi rozvoj cudzojazyčného vzdelávania, prípadne iného celoživotného vzdelávania PrV a zamestnancov podľa potrieb veliteľstva,
 • skúma sociálne a sociálne - psychologické javy a procesy, navrhuje opatrenia zamerané na optimalizáciu života veliteľstva podriadených veliteľstiev, na prevenciu sociálno - patologických javov,
 • rozpracováva a realizuje koncepciu kultúry v pôsobnosti veliteľstva, vytvára podmienky na účelné využívanie voľného času všetkých príslušníkov SVaP,
 • realizuje úlohy týkajúce sa činnosti personálneho manažmentu v podmienkach veliteľstva v oblasti telesnej výchovy a športu, rozpracováva ich pre podriadené veliteľstva a poskytuje pomoc pri ich realizácii, riadi hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami.

Skočiť na menu
Share