Preskocit navigáciu

Pôsobnosť Kancelárie náčelníka Generálneho štábu


 1. Kancelária náčelníka generálneho štábu je organizačná zložka určená na zabezpečenie plnenia úloh náčelníka generálneho štábu.
 2. Kancelária náčelníka generálneho štábu plní najmä tieto úlohy:
  • zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení Národnej rady Slovenskej republiky a zo záverov rokovaní jej výborov, z uznesení vlády Slovenskej republiky, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, z rozhodnutí kolégia ministra, z porád ministra a z vojenskej rady náčelníka generálneho štábu v pôsobnosti náčelníka generálneho štábu a zástupcu náčelníka generálneho štábu,
  • zabezpečuje administratívnu agendu a materiálne zabezpečuje činnosť náčelníka generálneho štábu, zástupcu náčelníka generálneho štábu a hlavného poddôstojníka,
  • spracúva stanoviská a pripomienky k návrhom koncepčných materiálov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov predkladaných náčelníkovi generálneho štábu,
  • zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností v pôsobnosti kancelárie náčelníka generálneho štábu v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s predpismi vydanými na jeho vykonanie (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“),
  • spracúva vnútorné rozkazy zástupcu náčelníka generálneho štábu na základe podkladov funkcionárov v priamej podriadenosti náčelníka generálneho štábu a zástupcu náčelníka generálneho štábu,
  • organizačne zabezpečuje pripomienkové konania a riešenie podaní v rámci generálneho štábu a ozbrojených síl v gescii jednotlivých štábov a ostatných organizačných zložiek, plnenie a evidenciu úloh spojených s uplatňovaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám v pôsobnosti generálneho štábu,
  • poskytuje podporu a súčinnosť kancelárii ministra pri organizačnom a protokolárnom zabezpečení zahraničných aktivít náčelníka generálneho štábu,
  • organizačne a protokolárne zabezpečuje zahraničné aktivity zástupcu náčelníka generálneho štábu a hlavného poddôstojníka,
  • organizačne a protokolárne zabezpečuje vnútroštátne aktivity náčelníka generálneho štábu, zástupcu náčelníka generálneho štábu a hlavného poddôstojníka,
  • zabezpečuje a koordinuje oblasť mediálnej činnosti generálneho štábu, oblasť spolupráce generálneho štábu s občianskymi združeniami a mimovládnymi organizáciami,
  • zabezpečuje a koordinuje spoluprácu s kanceláriou ministra v oblasti marketingu a vzťahov s verejnosťou,
  • vykonáva právnu podporu pre rozhodovanie náčelníka generálneho štábu, zástupcu náčelníka generálneho štábu a hlavného poddôstojníka.
 3. Kancelária náčelníka generálneho štábu sa člení na:
  • osobné oddelenie,
  • oddelenie protokolárnej a mediálnej podpory.
 4. Osobné oddelenie plní najmä úlohy uvedené v odseku 2 písm. a) až e).
 5. Oddelenie protokolárnej a mediálnej podpory plní najmä úlohy uvedené v odseku 2 písm. f) až l). 


                   Kompetencie náčelníka kancelárie náčelníka generálneho štábu

Náčelník kancelárie náčelníka generálneho štábu okrem úloh uvedených v čl. 8 ods. 1 a 2 a čl. 16 ods. 1 a 2 plní ďalej tieto úlohy:

 • riadi
  1. náčelníka osobného oddelenia,
  2. náčelníka oddelenia protokolárnej a mediálnej podpory,
 • podľa pokynov náčelníka generálneho štábu rozhoduje o spracovaní a vydaní úlohových listov náčelníka generálneho štábu na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a kolégia ministra,
 • podľa pokynov náčelníka generálneho štábu rozhoduje o pridelení doručených písomností organizačným zložkám generálneho štábu a ozbrojených síl na spracovanie podkladov, stanovísk, návrhov a odporúčaní pre náčelníka generálneho štábu, alebo o ich priamom vybavení,
 • predkladá náčelníkovi generálneho štábu
  1. rozhodnutia z vojenskej rady náčelníka generálneho štábu, plán práce vojenskej rady náčelníka generálneho štábu a úlohové listy na schválenie,
  2. informačné správy a ďalšie dokumenty na jeho rozhodnutie.

 

Skočiť na menu
Share