Preskocit navigáciu

Dobrovoľná vojenská príprava


 

DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA

Pilotný projekt

Ministerstva obrany slovenskej republiky

 

 

Termín konania: od 14.-31. októbra 2013

 

Miesto konania:  Prápor výcviku síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky  Martin

 

Cieľ pilotného projektu „Dobrovoľná vojenská príprava“(ďalej len „pilotný projekt DVP):

Cieľom pilotného projektu DVP je priblížiť jeho účastníkom prípravu občana Slovenskej republiky na dráhu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky ako neoddeliteľnej súčasti prípravy občanov Slovenskej republiky na obranu štátu.

Pilotný projekt DVP bude vykonávaný v skrátenej forme a rozsahu v tematických blokoch v súlade s príslušnými vojenskými predpismi. Bude zahŕňať v teoretickej rovine spojenej s praktickou činnosťou zvládnutie základných vojenských návykov a zručností, základy vojenského výcviku, základné činnosti pri plnení záchranných a humanitárnych úloh a riešení krízových situácií nevojenského charakteru, výchovu k vlastenectvu. Súčasťou bude aj fyzická a psychologická príprava.

 

Obsahom pilotného projektu DVP bude :

 

ü     Právna výchova

ü     Telesná príprava

ü     Poradová príprava

ü     Administratíva

ü     Zdravotnícka príprava

ü     Strelecká príprava

ü     Taktická príprava

ü     Topografická príprava

ü     Spojovacia príprava

ü     Ženijná príprava

ü     RCHBO

ü     Kontrolné cvičenie

 

Denný režim pilotného projektu DVP:

-          pilotný projekt  DVP bude vykonávaný nepretržite podľa denného poriadku (výcvik začína každý deň budíčkom o 05.30 h a končí večierkou o 21.30 h). Soboty a nedele (pri posunutí času budíčka a vynechania ranného cvičenia) budú zamerané na ošetrovanie výzbroje a výstroja, prípadnému odstraňovaniu nedostatkov, na kultúrne akcie zamerané na vojenské tradície, pričom bude vytvorený priestor aj na osobné voľno.

 

Kto môže požiadať o zaradenie do pilotného projektu DVP:

            O zaradenie do pilotného projektu DVP môže požiadať každý občan Slovenskej republiky s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý

a)      k 31. augustu 2013 dovŕšil vek 19 rokov a neprekročil vek 30 rokov,

b)     nie je vojakom v zálohe,

c)      dosiahol aspoň stredné odborné vzdelanie,

d)     má dobrý zdravotný stav a je fyzický zdatný,

e)      je bezúhonný.

 

Aké doklady uchádzač predloží :

      -    žiadosť o zaradenie do pilotného projektu DVP,

-         osobný dotazník uchádzača o zaradenie do pilotného projektu  DVP,

-         doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-         potvrdenie od svojho obvodného lekára o zdravotnom stave,

-         výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo jeho kópiu

-         písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely ich správy, spracúvania a uchovania po dobu troch rokov od skončenia pilotného projektu DVP v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-         v prípade, že bude vybratý medzi účastníkov pilotného projektu DVP, písomný doklad (kópiu uzatvorenej poistnej zmluvy) o  pripoistení pre prípad úrazu, ktorý predloží uchádzač pri nástupe 14. októbra 2013 v Prápore výcviku síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 

Formulár žiadosti o zaradenie do pilotného projektu DVP a formulár osobného dotazníka uchádzača o zaradenie do pilotného projektu DVP budú zverejnené na webovej stránke Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky (www.personal.mil.sk) alebo (www.vojak.mil.sk).

 

Kde sa môžu uchádzači o pilotný projekt DVP informovať :

Bližšie informácie o pilotnom projekte DVP budú poskytovať regrutačné skupiny Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Informácie budú poskytované vo vzťahu k podmienkam účasti, obsahu, rozsahu a denného programu pilotného projektu DVP.

 

Miesto a konečný termín podania žiadosti:

Žiadosť o zaradenie do pilotného projektu DVP spolu s kompletnými požadovanými dokladmi treba osobne predložiť regrutačnej skupine Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky, a to najneskôr do 26. septembra 2013.

 

Sídla regrutačných skupín:

Bratislavský kraj: Regrutačná skupina v Bratislave, Špitálska 22, 832 47, Bratislava
Trnavský kraj: Regrutačná skupina v Trnave, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
Nitriansky kraj: Regrutačná skupina v Nitre, Novozámocká 1, 949 01 Nitra
Trenčiansky kraj: Regrutačná skupina v Trenčíne, Posádkový klub, Hviezdoslavova 16,
                                911 27 Trenčín
Žilinský kraj: Regrutačná skupina v Žiline, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina

Banskobystrický kraj: Regrutačná skupina v Banskej Bystrici, ČSA 7, 974 02 Banská

                                       Bystrica

Prešovský kraj: Regrutačná skupina v Prešove, Dostojevského1, 080 01 Prešov
Košický kraj: Regrutačná skupina v Košiciach, Komenského 39/A, 040 01 Košice

 

Ako sa uchádzač dozvie o tom, či bol do pilotného  projektu DVP zaradený / nezaradený:

O zaradení, resp. nezaradení do pilotného projektu DVP budú uchádzači informovaní prostredníctvom „Oznámenia“, ktoré im bude zaslané Personálnym úradom ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 

Zabezpečenie účastníka pilotného projektu DVP:

-         bezplatné ubytovanie,

-         bezplatné stravovanie,

-         bezplatné zapožičanie výstrojných náležitostí, ktoré absolvent pilotného projektu DVP po jeho ukončení vráti,  okrem výstrojných náležitostí daných mu do trvalého užívania (napr. tepláky, tenisky, spodná bielizeň, ponožky),

-         akútna zdravotnícka starostlivosť.

Skočiť na menu
Share