Preskocit navigáciu

Pracovné rokovanie k zmenám v odbornom výcviku


Pracovné rokovanie k zmenám v odbornom výcviku

V dňoch 23. - 24.marca 2016 sa v priestoroch práporu výcviku Martin uskutočnilo pracovné rokovanie k optimalizácii odborného výcviku a ďalšieho odborného výcviku profesionálnych vojakov v hodnostiach mužstva a poddôstojníkov. Zamestnanie sa konalo pod gesciou veliteľa pozemných síl OS SR a hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša. Zúčastnili sa ho odborní garanti za jednotlivé vojenské odbornosti, velenie práporu výcviku a veliaci poddôstojníci síl, útvarov a zariadení OS SR.
Pracovné rokovanie otvoril svojim úvodným slovom zástupca veliteľa pozemných síl OS SR brigádny generál Zmeko, ktorý poukázal na dôležitosť zamestnania, ktorého výstupom by malo byť určenie smerovania výcviku mužstva a poddôstojníkov v nasledujúcom období.
Hlavný poddôstojník OS SR šbnrtm. Beluš, vo svojom úvodnom slove potvrdil nutnosť konania tohto zamestnania, ktoré bolo zvolané ako reakcia na novoprijatý zákon č.281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov a s tým súvisiace služobné predpisy, ktorými sa menia odborné požiadavky na výkon funkcie a spôsoby ich získavania. Ako HPoD poznamenal vo svojom vystúpení, koncepcia úpravy odborného výcviku je už rozbehnutá od roku 2012, kedy sa začalo s optimalizáciou krátkodobých kurzov. Toto zamestnanie je rozhodujúcim zamestnaním v roku 2016 v tejto oblasti a malo by dať východiská pre úpravu odborného vzdelávania mužstva a poddôstojníkov, ktoré by malo byť implementované do praxe od 1.januára 2017. HPoD OS SR vyzdvihol prítomnosť odborných garantov na zamestnaní, ktorých úlohou je stanoviť profil absolventa výcviku a tým stanoviť aj obsah odborného výcviku v danej vojenskej odbornosti.
V ďalšom vystúpení zástupca veliteľa práporu výcviku mjr. Kovalčík informoval prítomných o prápore výcviku, jeho zložení, možnostiach a súčasnej koncepcii vedenia odborného výcviku. Zdôraznil nutnosť nájsť prienik medzi požiadavkami zadávateľa, teda ozbrojených síl a možnosťami poskytovateľa - práporu výcviku.
Veliteľ Poddôstojníckej akadémie šbnrtm. Fabricius vo svojej prezentácii poukázal na možnosti poddôstojníckej akadémie. Pripomenul prítomným, že novým zákonom č.281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov sa v prílohe 2 zmenili aj charakteristiky činností požadovaných od jednotlivých hodností, a je potrebné upraviť programy ďalšieho odborného výcviku vykonávaného poddôstojníckou akadémiou.
HPoD OS SR sa vo svojej prezentácii venoval konkrétnemu návrhu koncepcie odborného výcviku mužstva a ďalšieho odborného výcviku poddôstojníkov, kde poukázal na možnosti zefektívnenia výcviku, jeho optimalizácie a tým zvýšenia dispozičného času vojaka na jeho použiteľnosť pre plnenie úloh postavených pred daný útvar.
Po všetkých vystúpeniach nasledovala diskusia v ktorej vystúpili odborní garanti, ktorí svojimi pripomienkami poukazovali na nutnosť úpravy výcviku, ako aj veliaci poddôstojníci ktorí prezentovali svoje skúsenosti zo zahraničných kurzov a výcvikov.
V poobedných hodinách a ďalší deň zamestnania bola vykonávaná práca v jednotlivých pracovných skupinách, ktoré boli rozčlenené podľa vojenských odborností. Členmi skupín boli odborní garanti, inštruktori práporu výcviku v danej vojenskej odbornosti a veliaci poddôstojníci útvarov a zariadení OS SR, ktorých sa uvedená odbornosť najviac dotýkala. Cieľom práce skupín bolo stanoviť profil absolventa výcviku, program výcviku a stanoviť dĺžku jeho trvania. Rokovania boli veľmi konštruktívne a reálne odrážali potreby OS SR, ako aj brali do úvahy možnosti práporu výcviku.


Pracovné rokovanie k zmenám v odbornom výcvikuPracovné rokovanie k zmenám v odbornom výcvikuPracovné rokovanie k zmenám v odbornom výcvikuPracovné rokovanie k zmenám v odbornom výcvikuPracovné rokovanie k zmenám v odbornom výcviku2

Autor: nrtm. Michal Kucaj , Foto: autor - Dátum: 29.03.2016
Čítanosť: 1791
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share