Preskocit navigáciu

Výcvikové, analytické a zásobovacie centrum RCHBO Čereňany


Výcvikové analytické a zásobovacie centrum RCHBO Čereňany (ďalej len VAaZC RCHBO) vzniklo v roku 2009 transformáciou z predošlej Základne logistickej podpory RCHBO Čereňany. História VAaZC RCHBO siaha hlboko do minulosti. Pod názvom Vojenská továreň 5 vznikol vojenský objekt v Zemianskych Kostoľanoch už v roku 1938 a chemický sklad v Čereňanoch (v tom čase Bystričany) v roku 1953. Počas svojej dlhoročnej činnosti zabezpečovali predchodcovia VAaZC RCHBO vojská na teritóriu Slovenskej republiky chemickým materiálom a technikou. VAaZC RCHBO je ich dôstojným nástupcom. Odborná pripravenosť a viac ako 70 ročné skúsenosti v uvedených oblastiach dávajú záruku vysokej kvality realizovaných prác.


HLAVNÉ ÚLOHY A POSLANIE

Výcvikové analytické a zásobovacie centrum RCHBO Čereňany má veľmi široký záber v oblasti výskumu, vývoja, výroby, skladovania, zásobovania, opráv a v neposlednom rade ekologickej likvidácie chemického materiálu. Centrum sa podieľa na vývoji, výskume a vojskových skúškach nových druhov materiálu pre Ozbrojené sily SR. V rámci výrobnej činnosti zabezpečuje výrobu špeciálnych chemikálií na výcvik a výskumné účely. Tieto chemikálie sú určené útvarom Ozbrojených síl SR a aj zmluvným partnerom z iných rezortov SR a do zahraničia. Ďalej centrum zabezpečuje výrobu širokej škály odmorovacích a dezaktivačných prostriedkov pre potreby OS SR.

V súčasnosti útvar vyrába najmä vysoko toxické a špeciálne chemikálie podľa požiadaviek odberateľa v laboratórnom alebo poloprevádzkovom procese, policajné látky a výrobky na báze dymodráždivých zmesí. Podstatným predmetom činností je výroba prostriedkov určených na dekontamináciu osôb, zbraní, výstroja, bojovej techniky a terénu (Odmorovací roztok č.3, ODS-4, Zmáčadlo dezaktivačné, Odmorovacia súprava AOS s ohrevom, Náplň dezaktivačná AOS, Teliesko TCS, Univerzálna odmorovacia súprava UOS-1M). V oblasti vojenskej chémie a výroby chemikálií vykonáva vývoj nových výrobných technológií, výrobkov, rieši a vykonáva likvidáciu chemických látok a chemických výrobkov, poskytuje poradenské služby v oblasti ich výroby, spracovania a likvidácie.

Na úseku vojenského skúšobníctva vykonávajú oddelenia centra okrem overovania kvality a účinnosti svojich výrobkov najmä skúšky iných materiálov a výrobkov voči pôsobeniu toxických látok. Centrum má dlhoročnú tradíciu v oblasti testovania prostriedkov individuálnej ochrany, prostriedkov na indikáciu otravných látok a rádioaktívneho žiarenia. Testovanie je vykonávané imitačnými, ale aj reálnymi látkami.
Okrem výrobných činností sú vykonávané opravy a kalibrácie dozimetrických prístrojov a prístrojov na detekciu toxických chemických látok (CHP-71, IT-65, GSP-11, GSA-12, DP-86, VDD-80, GO-27, DP 3B, RAM II... ) a opravy špeciálnej chemickej techniky na zabezpečenie úloh radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (ARS-12M, UAZ-469CH, BRDM-2RCH, BRDM-RUDA, TZ-74, ST T815-OBJEM, PRS-79, FVZ-100, FVZ-150, Súpravy OS-3, rozstrekovač R36/55,...) .V súčasnej dobe sa zameriava na opravy ďalšej špeciálnej kolesovej techniky pre ostatné druhy vojsk ( CHP-0,5t, C-180V, CPV-3, Súprava-práčovňa-PMP-79) a na opravy strojov, zariadení a náradia. Opravy, preventívne prehliadky, revízie, kalibrácie a montážne práce sa vykonávajú priamo na pracoviskách alebo servisným spôsobom u zákazníka.

Súčasťou centra je aj referenčné chemické laboratórium (RCHL), ktoré získalo osvedčenie o akreditácii ,,Stacionárneho identifikačného laboratória Zemianske Kostoľany“. Laboratórium je spôsobilé vykonávať testovanie sledovaných toxických chemických látok uvedených v Dohovore a zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (číslo 276/1997 Z.z.) definovaných Organizáciou pre zákaz chemických zbraní a vykonávať monitorovanie čistoty reaktivátora cholinesterázy a stanovenie vybraných chemických prvkov v reaktivátore cholinesterázy a vode fyzikálno-chemickými metódami v rozsahu akreditácie.Vykonáva kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu toxických chemických látok (TCHL), ich prekurzorov a karcinogénnych látok, stanovenia ich obsahu v pôde, vode, vzduchu, identifikácie TCHL rozmanitými inštrumentálnymi analytickými metódami v laboratóriu i mobilnými metódami, odberov TCHL zo vzduchu, pôdy, vody, bojovej techniky, výcvikových pomôcok a podobne. V analytických laboratóriách sú k dispozícií nasledovné analytické techniky. Zo separačných metód je to plynová chromatografia s plameňoionizačným NP detektorom a detektorom elektrónového záchytu, vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s UV VIS diode array detektorom. Ďalej sú to plynová a kvapalinová chromatografia s hmotnostnými detektormi. Z optických metód je to atómová absorpčná spektrofotometria, infračervená spektrometria a molekulová absorpčná spektrofotometria v UV VIS oblasti. Na meranie obsahu vody v látkach sa požíva coulometria. Na analýzy v poľných podmienkach sa využívajú odberné súpravy, prenosné chemické laboratória, prenosné súpravy a mobilná plynová chromatografia s hmotnostným detektorom.

RCHL vyčleňuje skupinu analytického zabezpečenia, určenú na plnenie úloh vzniknutých pri vzniku neočakávanej udalosti na území SR, ktorá vykonáva analýzy neznámych toxických chemických látok. Ide o prvotnú identifikáciu jednorazového merania plynov a zisťuje prítomnosť nebezpečnej látky, rýchlu analýzu zameranú na potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti nebezpečnej látky, určovanie druhu nebezpečnej látky v prípade čistých látok, vykonáva odber vzoriek pre ďalšiu podrobnú laboratórnu analýzu, vyhodnocuje a prognózuje z nameraných údajov šírenie nebezpečnej látky v priestore, označuje a dekontaminuje potenciálne ohrozené alebo zasiahnuté priestory.

Schválené odborné pracovisko oddelenia riadenia kvality vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – elektrických, tlakových a zdvíhacích, ktoré sa nachádzajú na mobilnej technike ozbrojených síl SR. Ďalej sú zabezpečované úlohy v oblasti metrológie ionizujúceho žiarenia, ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami (ionizujúceho žiarenia), prechodné uloženie a starostlivosť o rádioaktívny materiál – žiariče III. kategórie; zabezpečujú sa opravy a kalibrácie prístrojov radiačného a chemického prieskumu OS SR. Kvalita opráv je zaručená dlhoročnými skúsenosťami s vykonávaním prác tohto druhu a platnými technickými normami alebo samostatným certifikátom.

Centrum materiálového manažmentu VAaZC RCHBO zabezpečuje skladovanie, ošetrovanie a obmenu špeciálneho materiálu, prístrojov a techniky RCHBO, skladovanie centrálnych, dispozičných a bežných zásob a zásob chemického materiálu pre deklarované jednotky. Vzhľadom na špecifiká skladovaného materiálu (chemikálie, farby, tlakové nádoby...) je zásobovanie v prípade potreby realizované vlastnými prostriedkami za dodržania zásad zmluvy o Medzinárodnej preprave nebezpečných vecí ADR.

Významné miesto plní VAaZC RCHBO aj v oblasti ekologickej likvidácie neupotrebiteľného materiálu. Časť tejto činnosti je vykonaná vlastnými silami príslušníkmi RCHL (recyklácia, renovácia) a časť v spolupráci so zmluvnými partnermi.

VAaZC RCHBO v svojej činnosti úzko spolupracuje aj so subjektami Ministerstva vnútra SR na základe medzirezortnej zmluvy. Výborné výsledky spolupráce sú dosahované hlavne s VTÚ CO Slovenská Ľupča a VTÚ Liptovský Mikuláš, ministrom obrany je podpísaná zmluva o spolupráci vo vedeckej oblasti medzi VAaZC RCHBO a UK Bratislava .


VÝCVIK

VAaZC RCHBO sa hlavne materiálne podieľa na výcviku špecialistov chemických odborností OS SR, ktorý je vykonávaný na Výcvikovom a testovacom centre RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch.
 • poľný výcvik OS SR, expertov MV SR, „Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW)“ a špecialistov RCHBO zahraničných armád s toxickými chemickými látkami,
 • príprava špecializovaných tímov MO SR a MV SR určených na prvý zásah v kontaminovanom prostredí,
 • testovacie a skúšobné úlohy.
Umožňuje prípravu a výcvik v týchto opatreniach podsystému radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a zdravotného zabezpečenia:
1. Monitorovanie
 • detekcia a analýza známej a neznámej toxickej chemickej látky
 • odber a príprava vzoriek
 • analytická kontrola
2. Dekontaminácia
 • dekontaminácia modelových povrchov, výzbroje, ochranných prostriedkov a špeciálnych prístrojov,
 • hygienická očista osôb
3. Prvá pomoc v kontaminovanom prostredí
 • prvá pomoc pri zasiahnutí toxickými chemickými látkami
 • triedenie a dekontaminácia zranených osôb.
Ďalej umožňuje vykonávanie skúšobných a testovacích úloh a to:
 • testovanie ochranných prostriedkov,
 • testovanie dekontaminačných látok (zmesí), stanovenie účinnosti dekontaminácie,
 • testovanie koncentrácie nebezpečných látok v závislosti na čase a poveternostných podmienkach,
 • vojskové skúšky výzbroje.

V oblasti výcviku vykonáva výcvik inšpektorov OPCW v spolupráci s Organizáciou pre chemické odzbrojovanie v Haagu a odborom pre chemické odzbrojovanie na MH SR v súlade so zmluvou o Zákaze a likvidácii chemických zbraní. Od roku 2005 sa každoročne, v priestoroch výcvikového a testovacieho centra (VTC), pripravujú ďalší špecialisti medzinárodných organizácií a zahraničných armád, čo svedčí o vysokom kredite práce chemických špecialistov VAaZC RCHBO.


ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
štruktúra_VAZC_čereňany


HISTÓRIA
 • 1938 - Vojenská továreň 5
 • 1946 - Zbrojný sklad 33
 • 1947 - Zbrojnica
 • 1951 - 21. Chemická zbrojnica
 • 1955 - 21. Chemická základňa
 • 1967 - ÚCHVOZ – pobočný závod
 • 1969 - VOZ – závod Zemianske Kostoľany
 • 1972 - VOZ – 072 Zemianske Kostoľany
 • 1995 - 5. ZOCHM Čereňany
 • 2005 - Základňa logistickej podpory RCHBO Čereňany
 • 2009 - Výcvikové analytické a zásobovacie centrum RCHBO Čereňany


HLAVNÍ FUNKCIONÁRI


Veliteľ
pplk. Ing. Martin STANKO
tel. 0960347000
fax. 0960347060
e-mail.: martin.stanko@mil.sk
foto_husovsky_branislavZástupca veliteľa
mjr. Ing. Branislav Husovský
tel.: 0960347240,
fax.: 0960347234,
e-mail.: branislav.husovsky@mil.sk
KONTAKT

Adresa
VÚ 1042
972 46 Čereňany
Telefón
Dozorný útvaru 0960347236
Fax
Dozorný útvaru 0960347323Skočiť na menu
Share