Preskocit navigáciu

Správa vojenskej dopravy Západ - Bratislava


POSLANIE A HLAVNÉ ÚLOHY

Správa vojenskej dopravy je výkonným orgánom veliteľa logistiky Veliteľstva síl výcviku a podpory pre :

 • plánovanie, organizovanie, zabezpečovanie, dispečerské sledovanie a operatívne riadenie presunov vojsk a prepráv osôb, bojovej techniky a materiálu,
 • plnenie nariadených opatrení obrannej infraštruktúry,
 • plnenie ďalších opatrení vojenskej dopravy vo svojom regióne.

Najbližším priamym nadriadeným SVD je veliteľ veliteľstva logistiky VSVaP. Odborne SVD riadi Náčelník oddelenia pre riadenie presunov a prepravy VeLog Trenčín.

Správa vojenskej dopravy plní tieto hlavné úlohy:

 • spracováva základné výcvikové dokumenty a plány prípravy SVD na výcvikový rok, jednotlivé obdobia a mesiace v súlade s úlohami, stanovenými R MO SR, Smernicou veliteľa logistiky a nariadeniami nadriadeného,
 • spracováva operačnú dokumentáciu pre SVD,
 • plánuje, organizuje, dispečersky riadi, vyhodnocuje a kontroluje vojenskú prepravu po železnici,
 • poskytuje odbornú pomoc vojenským útvarom pri plánovaní a organizovaní vojenských železničných prepráv, výbere trás pre presuny ťažkej a pásovej techniky,
 • vykonáva odbornú prípravu štábov a zariadení pri výcviku vojsk v preprave po železnici a kontroly a odbornú pomoc pri praktickom výcviku vojsk v preprave po železnici,
 • v stanovenom rozsahu dispečersky riadi, zabezpečuje, kontroluje a vyhodnocuje medzinárodné vojenské železničné prepravy,
 • realizuje nariadené opatrenia pre plánovanie a zabezpečenie vojenských cestných presunov. Sleduje nepretržite zjazdnosť cestnej siete z hľadiska uzávierok a zimnej údržby,
 • kontrolnou činnosťou a odbornou pomocou zabezpečuje vysoký stav vojenskej disciplíny pri prepravách vojsk a pri výkone strážnej služby u vojenských transportov,
 • v súlade s platnými zákonmi a odbornými nariadeniami zastupuje vojenskú správu v oblasti vojenskej dopravy pri verejnoprávnych jednaniach a pri územnom plánovaní. Na základe požiadaviek SAMaV spracováva posudky a vyjadrenia k stavebným a rekonštrukčným akciám ostatných rezortov, realizovaným na pozemných komunikáciách,
 • v stanovenom rozsahu sa podieľa na rozpracovaní a realizácii opatrení obrannej infraštruktúry vo svojom regióne a sleduje realizáciu prijatých opatrení,

Organizačná štruktúra SVD Západ

Skočiť na menu
Share