Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


 • vykonávanie akreditovaných skúšok základných fyzikálno-chemických vlastností PHM.
 • vykonávanie tribotechnickej diagnostiky motorových a prevodových olejov.
 • tvorba a novelizácia odborných predpisov služby PHM OS SR.
 • odborné vzdelávanie pracovníkov kontrolného systému kvality PHM v OS SR.
 • riešenie náhrad palív, mazív a prevádzkových kvapalín.
 • expertná činnosť a rozbory PHM v prípade havárií, reklamácií PHM a spolupráce s VP.
 • organizácia kurzov laborantov kontrolného systému kvality.
 • odborné riadenie podriadených laboratórií v rámci kontrolného systému kvality PHM v OS SR
 • činnosť vo výbore pre letecké palivá a mazivá AC/112 AVIATION FL&WP.
 • vykonávanie kalibrácií meradiel a etalónov OS SR podľa ročného plánu.
 • zabezpečovanie nadväznosti referenčných etalónov OS SR na národné etalóny a následné zabezpečovanie nadväznosti pracovných etalónov metrologických pracovísk operačných veliteľstiev
 • podieľanie sa na riadení a organizácii metrologického zabezpečenia OS SR.
 • vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických inštalácií stabilných a mobilných prostriedkov PHM v útvaroch a zariadeniach OS SR
 • vykonávanie kalibrácie prietokomerov v zariadeniach na výdaj PHM v útvaroch OS SR.
 • podieľanie sa na odbornom vzdelávaní pracovníkov poverených prácou v oblasti metrológie OS SR.
 • spolupráca na tvorbe noriem, predpisov a smerníc, ktoré stanovujú jednotné pravidlá metrologického zabezpečenia OS SR.
 • podieľanie sa na implementácii STANAG 4704 „Požiadavky NATO na kalibračné zabezpečenie testovacích a meracích zariadení a meradiel“ v podmienkach OS SR.
 • Skočiť na menu


  Share