Preskocit navigáciu

Kynológia


STRÁNKA JE VO VÝSTAVBE

ÚVOD

Bezpečnostná situácia v celom svete sa stretáva s problémami trestnej činnosti násilnej povahy, organizovaného zločinu a v neposlednom rade s hrozbou terorizmu, ktorý vyvolávajú potrebu včasnej a rozhodnej obrany spoločenských záujmov (ochrana života, zdravia a majetku občanov). Jednou z možností ako sa s tým vysporiadať, je zvyšovať počet dobre fungujúcich bezpečnostných zložiek, ktoré budú navzájom spolupracovať.

Ozbrojené sily boli vytvorené na zachovanie mieru a bezpečnosti štátu, jeho zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc Slovenskej republiky. Ich úlohou je tiež podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a na plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vojak (v zmysle zákona i zamestnanec, ktorý sa podieľa na plnení úloh ozbrojených síl a je zaradený na výkon strážnej služby alebo dozornej služby) môže pri plnení úloh ozbrojených síl vo výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej služby použiť donucovacie prostriedky. Jedným z nich je v zmysle zákona použitie služobného psa. Na to, aby bolo toto použitie úspešné, musí byť splnené množstvo faktorov a podmienok, ktoré sú zastrešené v problematike služobnej kynológie.

V nasledujúcich kapitolách sa Vám pokúsime priblížiť a objasniť špecifiká služobnej kynológie v podmienkach rezortu obrany.

 1. HISTÓRIA VOJENSKEJ KYNOLÓGIE
  1. Obdobie pred prvou svetovou vojnou
  2. Prvá svetová vojna
  3. Druhá svetová vojna
  4. Kórea
  5. Vietnam

 2. VOJENSKÁ SLUŽOBNÁ KYNOLÓGIA V SÚČASNOSTI – legislatíva, použitie služobného psa, využitie služobnej kynológie

 3. KONCEPCIA ROZVOJA VOJENSKEJ SLUŽOBNEJ KYNOLÓGIE

 4. ODDELENIE KYNOLÓGIE
  1. História, súčasná organizačná štruktúra, úlohy, veterinárna ambulancia, priestory oddelenia
  2. Odborné profily inštruktorov

 5. PRÍPRAVA NA VÝKON SLUŽBY
  1. Kurzy, výcviky a ich stručná charakteristika
  2. Kategórie + náplne, hodiny = doplníme až po schválení smernice o služobnej kynológii

 6. KYNOLÓG, PSOVOD, POMOCNÝ PSOVOD
  1. Ako sa stať psovodom
  2. Vlastnosti psovoda
  3. Profil  a povinnosti psovoda

 7. DOPLŇOVANIE PSOV
  1. Špecifikácia psov pre potreby rezortu obrany
  2. Plnenie rámcovej dohody o doplňovaní

 8. SLUŽOBNÁ KYNOLÓGIA A NATO
  1. Zahraničná operácia ISAF

Skočiť na menu
Share