Preskocit navigáciu

Zhodnotenie pracovného stretnutia zástupcov ZZ II. Martin a prizvaných hostí zo dňa 7. 11. 2018 konaného v MS Nováky


Zhodnotenie pracovného stretnutia zástupcov ZZ II. Martin a prizvaných hostí zo dňa 7. 11. 2018 konaného v MS Nováky
Zásobovacia základňa II. Martin z podnetu veliteľa základne plk. Ing. Mariána FILIPA uskutočnila dňa 7. 11. 2018 odbornú Poradu k analýzam nebezpečenstva vzniku požiarov a potencionálnym rizikám a nebezpečenstvám spojených s hlavnými činnosťami Zásobovacej základne II. Martin (ďalej len ZZ II. Martin).
 
Porady sa zúčastnili:
 
  • Hlavný inšpektor požiarneho dozoru OS MO Ing. Attila MOLNÁR
  • Zástupcova z ÚLZ Trenčín mjr. Ing. Radovan MEDVEC a z. Ing. Martin KOLLÁR
  • Zástupca ZZ III. Zemianske Kostoľany nrtm. Ing. Roman MIKULA
 
Účelom tohto zamestnania bolo rozšírenie poznania účastníkov porady z oblasti vypracovania, využitia a prístupu k analýze nebezpečenstva vzniku požiaru. Vzhľadom na možné riziká a nebezpečenstvá spojené s hlavnou činnosťou muničných skladov v Zásobovacej základni II. Martin. Sledovaným zámerom porady veliteľa ZZ II. Martin bolo prehodnotenie právneho povedomia u vojakov a zamestnancov, ktorých nosnou pracovnou náplňou je skladovanie munície. Druhým okruhom zamestnania bolo poskytnúť vnútorne previazaný a konsolidovaný rámec systematických informácií smerujúcich k hlbšiemu poznaniu problematiky na úseku ochrany pred požiarmi, racionálnymi krokmi, dôverne spoznať postup režimov pri skladovaní materiálov v muničných skladoch v celej ZZ II. Martin a s profesionálnym zabezpečením ochrany pred požiarmi v oblasti protipožiarnej prevencie a v oblasti operatívno technických opatrení (represia).
 
Predmetom porady bolo riešenie nasledovných  okruhov:
 
·Prehodnotenie existujúcich analýz nebezpečenstva vzniku požiarov vypracovaných pre MS Nováky,   Poprad a Rašov
·Oboznámenie sa možnými rizikami a nebezpečenstvami pri skladovacích prácach s muníciou
· Vplyv požiarno technických zariadení na čiastočné eliminovanie rizík, ale aj rýchlejšie identifikovanie vzniknutého požiaru a hasenie požiaru
· Prehodnotenie stavu a úrovne piatich vojenských hasičských jednotiek s pohľadu personálneho obsadenia, materiálno technického vybavenia a dostatočného množstva hasiacich látok v muničnom sklade.
·Oboznámenie sa s technickým stavom hasičských zbrojníc na jednotlivých muničných skladoch.
 
Záverom tohto rokovania bolo prítomnými účastníkmi zamestnania doporučené, aby sa všetky hore uvedené otázky prehodnotili na základe zadania vypracovania analýzy nebezpečenstva vzniku požiarov vo všetkých piatich muničných skladoch, čím sa získa ucelený pohľad na stav v oblasti  OPP. Výstupom jednania bolo kolektívne vypracovanie Cieľov z porady smerujúcich k stabilizovaniu a vylepšeniu jestvujúcej situácie na vojenských hasičských jednotkách. Tymito opatreniami sa sleduje zvýšená ochrana pred požiarmi z oblasti operatívno technických činností vykonávaných vojenskými hasičskými jednotkami.
 

Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1

Autor: Ing. Ján Slezák, PhD. , Foto: kpt. Ing. Patrik Rychtárik - Dátum: 08.11.2018
Čítanosť: 1788
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share